آیا میدانید که حذف یارانه انرژی و بنزین سال ۸۷ و ۹۸ پیشنهادات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به رژیم ایران میباشد که در پیامد وامهای پس از جنگ ویرانگر تحمیلی خمینی و طرف مربوطه اش صدام بر مردم ایران تحمیل گردید؟ آیا میدانید هاشمی و خاتمی حذف یارانه را که پیشنهاد صندوق بین الملل پول بود انجام ندادند اما احمدینژاد و اکنون ابراهیم رییس السادات دشمنان ویترینی یهود و یاران حمام گلستان ادیان ابراهیمی و بلندگویان «مهدی گرایی اتمی» این جاده صافکن ها و آسفالت کنندگان راه یهود از طریق «شیعه هراسی اتمی» در اذهان ملل اهل سنت هستند که دولتهای خودفروخته با بولد چنین هراس و ترس با اسراییل پیمان ناتو عربی و عبری و پیمان ابراهیم بسته و سفارتخانه های اسراییل را بازگشایی نموده مانور نظامی مشترک میدهند؟

سعدی حکایت کند که بینوایی رسید به خانقهی همه بزرگان ازو که نان خواست ز ایمانش پرسیدند تا اینکه بزرگ راهنمای دراویش گفت آنکه خدایش جان نگرفته ، نامش نپرسید چه رسد به ایمانش -، نانش دهید. اکنون اینست و داستان احساس برانگیزاننده ` زهره فکور صبور` که آبرویش را خبرنگاری با خویش بر باد داد تا نامی از بی آبرویی و بی ایمانی دیگری دست و پا کند. در حالیکه جاسوسی چون ` شکدون پرز` را هیچکس نپرسید.

چگونگی پتک میخ تابوت لنین شدن پوتین ؟

www.jonbeshkhalgh.com

پوتین که همانند کهنگی فرهنگ روس بالاتنه لخت بر اسب چون میشل استروگوف ژول ورن تک عکس می اندازد ، پوتین که راست کیشی در مسیحیت و کهنه پرستی روس تا مینیاتور روس را نمایندگی میکند چگونه با پسوند سازی مجعول اوکرایین بلشویکی و عنوان سرشار از طمطراق معمار اوکرایین برای لنین میخواهد یکی از نوگراترین روس ها که آلمانی و فلسفه آلمان اروپا و فرهنگ شناس ترین اروپایی به قول لویی آلتوسر در سخنرانی سالن هانری پوانکاره که بلافاصله پس از ارائه نسبیت اینشتین در کتابچه ماتریالیسم وآمپریوکریتیسسیم گسترش فلسفی از فیزیک به ماتریالیسم ارائه میکند ، را در پروسه ضد چپ جهانی مال خود سازی و اینکورپریت نماید، باری نوگراترین روس را پرچمدار کهنه پرستی روس میراث دار میگردد، اگر در طلوع خونین نظم نوین جهانی بوش سینیور معنی داشت که در برابر جنگ خلیج فارس یک و دو ،در برابر یازده سپتامبر در برابر بحران نوگریا قره…

View original post 121 more words

چگونگی پتک میخ تابوت لنین شدن پوتین ؟

پوتین که همانند کهنگی فرهنگ روس بالاتنه لخت بر اسب چون میشل استروگوف ژول ورن تک عکس می اندازد ، پوتین که راست کیشی در مسیحیت و کهنه پرستی روس تا مینیاتور روس را نمایندگی میکند چگونه با پسوند سازی مجعول اوکرایین بلشویکی و عنوان سرشار از طمطراق معمار اوکرایین برای لنین میخواهد یکی از نوگراترین روس ها که آلمانی و فلسفه آلمان اروپا و فرهنگ شناس ترین اروپایی به قول لویی آلتوسر در سخنرانی سالن هانری پوانکاره که بلافاصله پس از ارائه نسبیت اینشتین در کتابچه ماتریالیسم وآمپریوکریتیسسیم گسترش فلسفی از فیزیک به ماتریالیسم ارائه میکند ، را در پروسه ضد چپ جهانی مال خود سازی و اینکورپریت نماید، باری نوگراترین روس را پرچمدار کهنه پرستی روس میراث دار میگردد، اگر در طلوع خونین نظم نوین جهانی بوش سینیور معنی داشت که در برابر جنگ خلیج فارس یک و دو ،در برابر یازده سپتامبر در برابر بحران نوگریا قره باغ در بحران آبخازیا چنین پیمان ضد ناتو با قدرتهای نوظهور چین و هند تحت عنوان پیمان شانگهای شکل بگیرد، بایست دید چرا شکارگر اژدها خود اژدهایی جنگ افروزتر و سفاک تر از ناتو گردیده است ؟

باری چنین است که پتانسیل هیجانی آمریکایی اشغالگری ممالک جهان فرونشسته و رکود در اقتصاد تسلیحاتی به رکود دومینویی فرجام گرفته که اینبار کهنه پرستان روس و شاید عثمانی جنگ جهانی را نه بین شوروی و آمریکا که درون شوروی با تراشیدن مترسک آلکساندر دوبچک با تراشیدن مترسک ایمره ناگی به ترتیب در بهار پراگ و اشغال مجارستان کلید زدند، تا مردم روس تاوان رکود اقتصادی را بپردازند، که البته نو تزار گرایی پوتین و عظمت طلبی رومانوفی او پوشش بر این مسائل هست.

آیا مقایسه زلنسکی یهود با ایمره ناگی یا دوبچک درست هست ؟

هر چند جنگ روسیه اوکراین خود جنگ سوم جهانی هست ، اما این اهمیت رخداد نبایست که ما را به اشتباه به پریموت زلنسکی و ریاست جمهور مجارستان ایمره ناگی در زمان اشغال مجارستان توسط شوروی یا الکساندر دوبچک ریاست جمهور چکوسلاوکی بیاندازد.

هر چند مردم اکنون اوکرایین بیشتر از قهرمانان مجار و چک خون فشاندند.

پسزمینه تاریخی جنگ روس/ اوکراین به کارزار شناختی فلسفی نژاد اسلاو پرستان از جهتی و غرب گرایان در قرون ۱۸و ۱۹ برمیگردد. «گی پلانتی دو بونژور» در کتاب هگل و اندیشه فلسفی در روسیه نشر نی ترجمه محمد جعفر پوینده این کارزار مورد بحث را ترسیم نموده است و در کتاب تاریخ مبارزات فلسفی «گی پلانتی دو بونژور » نیز همچنین همین دیدگاهها و تشنگی مردمان روسیه به آموختن زبان آلمانی و آثار هگل شاهد مدعی است. خود لنین تسلط به زبان آلمانی تا بالاترین حد داشت در همین دوقطبی اسلاو / غرب معنی میدهد. پس ادعای پوتین که اوکرایین بلشویکی و لنین معمار اوکرایین کذا و کذاست چون لنین نژاد اسلاوپرست و سنت اورتدکس مسیحی نبود بلکه افراطی ترین غرب گرایان بود.